Narodil se v roce 1979. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2002).

Po studiích se věnoval praxi ve veřejné správě (Krajský úřad Karlovarského kraje). Od roku 2008 působil v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., nejprve na pozici advokátního koncipienta a od roku 2011 jako advokát se specializací na soudní spory, správní řízení, závazkové právo a pracovněprávní poradenství.

Od roku 2016 vykonává generální praxi jako samostatný advokát se sídlem v Karlových Varech.

Právní služby


Klientům z řad obchodních společností a jednotlivců poskytuje Mgr. Josef Bedeč právní služby z oblasti

Občanského práva

- zastupování v soudních sporech a rozhodčích řízeních, vymáhání pohledávek (od přípravy předžalobní výzvy po zastupování v exekučním a insolvenčním řízení), sepisování smluv, právo nemovitostí (převody nemovitostí, vč. zajištění úschovy kupní ceny a zastupování v řízení před katastrálním úřadem), nájemní právo (sjednávání a ukončování nájemních vztahů, předávání a vyklízení bytů a prostor sloužících podnikání), ochrana spotřebitele

Práva obchodních korporací

- zakládání obchodních společností, zastupování ve věcech obchodního rejstříku, administrace valných hromad a rozhodnutí orgánů obchodních společností, převody podílů

Pracovního práva

- smluvní agenda, interní dokumentace zaměstnavatele, řešení sporů

Správního práva

- zastupování před správními orgány (např. v rámci provádění kontrol), ve správních řízeních (mj. na úseku stavebního práva, přestupků a správních deliktů), a v soudních řízeních správních (sepis správních žalob a kasačních stížností)

Potřebujete se na cokoli zeptat?

Kontaktujte mě.

Odměna


Odměna za právní služby je upravena zejména vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Dle advokátního tarifu může být určena jako tzv. smluvní nebo mimosmluvní odměna.

Smluvní odměna se řídí výlučně dohodou mezi klientem a advokátem, a lze ji sjednat hodinovou sazbou, paušální sazbou či jako podílovou odměnu. Není-li mezi klientem a advokátem sjednána odměna, řídí se její výše příslušnými ustanoveními advokátního tarifu o tzv. mimosmluvní odměně. V takovém případě se řídí sazba odměny za jeden úkon právní služby zpravidla hodnotou věci.

Při volbě varianty odměny za právní služby je přihlíženo ke složitosti věci, přičemž dohoda o odměně vždy odpovídá potřebám klienta.

Mgr. Josef Bedeč je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:


Adresa: Chebská 80/52, Karlovy Vary, PSČ 360 06

Tel: +420 355 311 910

E-mail: info@bedec-advokat.cz

ID datové schránky: qfcdpwk